1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Jimmy Glass en de klant.
1.2 Jimmy Glass heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2 Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Jimmy Glass is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Producten

3.1 Al onze producten zijn met zorg en kleurecht gefotografeerd onder gelijke lichtomstandigheden. Afhankelijk van uw scherminstellingen kunnen kleuren afwijken van de werkelijkheid.

4 betaling

4.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:

  • IDEAL. Snel, eenvoudig en veilig. Dit is het meest gekozen betaalmiddel in Nederland.
  • Paypal. Snel, eenvoudig en veilig. Naast iDEAL ook een veel gekozen betaalmiddel.
  • Bancontact en ING Home’Pay. Snel, eenvoudig en veilig. Dit is het meest gekozen betaalmiddel in België.

Jimmy Glass maakt gebruik van het betaalplatform Mollie. Zo bent u altijd zeker van een veilige betaling en een snelle directe afhandeling.

Bij ons is het niet nodig om een account aan te maken. U kunt eenmalig uw gegevens invoeren en bestellen. U kunt er ook voor kiezen om een account aan te maken. Zo heeft u een overzicht van uw bestellingen, facturen, verlanglijstje en meer.

5 Verzendkosten

5.1 De verzendkosten bij Jimmy Glass zijn bij een bestelling binnen Nederland gratis. Naar België zijn de kosten €5,95. Hierbij ontvangt u altijd een track & trace nummer om uw pakket te volgen. Wij verzenden alle pakketten via DHL.
5.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant. Let er hierbij op dat u uw factuur bijvoegt.
5.3 Wij versturen maximaal drie bestellingen samen. U dient de ordernummers van de samen te versturen bestellingen per mail aan ons door te geven. U ontvangt van ons dan (indien de orders nog in het systeem staan en de pakbonnen nog niet zijn uitgeprint) een bevestiging ter akkoord. Een verzoek tot samen versturen is alleen geldig na deze bevestiging. Neem contact met ons op dan lossen wij het zonder probleem op.

6 Levering

6.1 Jimmy Glass besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan DHL of PostNL. U ontvangt altijd een track & trace nummer om uw pakket tot in detail te volgen.
6.2 Jimmy Glass streeft ernaar om bestellingen binnen 5-10 werkdagen binnen Nederland en 7-12 werkdagen naar België, na ontvangst van de betaling, te versturen.
6.3 Jimmy Glass zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Jimmy Glass heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
6.4 Jimmy Glass is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

7 Annuleren

7.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per e-mail.
7.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden geen administratiekosten in rekening gebracht bij de klant: Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

8 Ruilen en Retourneren

8.1 Indien een product defect geleverd is, zullen wij uiteraard voor een nieuw artikel zorgen.
8.2 Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Is uw bestelling beschadigd of defect en vindt u dat u aanspraak maakt op garantie? Neem dan contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Stuur uw klacht naar info@jimmyglass.nl.
8.3 Omdat wij producten op maat leveren heeft u geen recht op het wettelijke herroepingsrecht. Omdat u zelf uw gegevens aan ons doorgeeft gaan wij ervan uit, dat deze gegevens juist zijn.

Kijk bij RUILEN & RETOURNEREN voor de juiste procedure.

9 Voorraad

9.1 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een artikel niet op voorraad is of wanneer het is uitverkocht stellen wij u z.s.m. op de hoogte. In het geval van een uitverkocht product heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Jimmy Glass zal in dit geval direct voor terugbetaling zorg dragen. Wanneer u het artikel met spoed nodig heeft, neem voor absolute zekerheid contact met ons op.

10 Garantie en Aansprakelijkheid

10.1 Jimmy Glass garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
10.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering. Standaard geven wij 1 jaar fabrieksgarantie op het montuur en de glazen.
10.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Jimmy Glass een aankoopbewijs.
10.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Jimmy Glass de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retour redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Jimmy Glass vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Jimmy Glass te retourneren en het eigendom daarover aan Jimmy Glass te verschaffen.
10.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Jimmy Glass, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Wij geven tips bij producten waar dit nodig is hoe u deze het beste kunt gebruiken. Dit geeft een langere levensduur.
10.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Jimmy Glass niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
10.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
10.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Jimmy Glass beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
10.9 Onverminderd het bovenstaande is Jimmy Glass niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
10.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jimmy Glass of zijn ondergeschikten.

11 Privacy

11.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Jimmy Glass. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

12 Copyright beeld- en tekstmateriaal

12.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

13 Prijzen

13.1 Jimmy Glass is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op www.jimmyglass.nl. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle prijzen vermeld op www.jimmyglass.nl worden vermeld in EURO inclusief 21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Op onze site worden ook actieprijzen vermeld, die tijdens een bepaalde periode geldig zijn, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kunt u voor of na deze periode geen aanspraak maken i.v.m. het actiekarakter van deze artikelen. Restitutie op deze artikelen is daarom niet mogelijk. www.jimmyglass.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op www.jimmyglass.nl zijn vermeld, bent u bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden. Dit geldt uiteraard niet wanneer u een bestelling heeft gedaan. Hierna zullen wij uiteraard niets aan de prijs veranderen.

13.2 Jimmy Glass kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door u is geselecteerd.

14 Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jimmy Glass in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling of levering van goederen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel door u dit mee te delen en dan wel zonder dat Jimmy Glass gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.